Rozsudek II

5T 176/82

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

 

Okresní soud v Chomutově rozhodl dne 9. 7. 1982 při hlavním líčení v senátě složeném z předsedy JUDr. Emila Vaňáčka a soudců Jany Pávové a Jiřího Bartla t a k t o:

Obžalovaní:

1/ František S t á r e k

nar. 1.12.1952 v Plzni, figurant n.p. Geofyzika Brno, pracoviště Dolní Slivno okr. Ml. Boleslav, tr. bytem Teplice ul. Hálkova čp. 2882, přechodně bytem Praha 2 U Zvonařky čp. 15, t.č. ve vazbě ve věznici MS Ostrov n./Ohří okr. Karl. Vary,

2/ Michal H ý b e k

nar. 9. 10. 1957 v Praze, student Přírodovědecké fakulty UK Praha bytem Praha 1, Klimentská čp. 1213/30, t.č. ve vazbě ve věznici MS Ostrov nad Ohří okr. Karl. Vary,

3/ Ivan J i r o u s

nar. 23. 9. 1944 v Humpolci, okr. Pelhřimov, pracovník stavební čety JZD Stará Říše okr. Jihlava, tr. bytem Praha 1 Navrátilova čp. 11, přechodně bytem Stará Říše čp. 94 okr. Jihlava, t. č. ve vazbě ve věznici MS Ostrov n./O okr. Karl. Vary,

4/ Milan F r i č

nar. 21. 5. 1957 v Příbrami, dělník Státního rybářství Chlumec n./C středisko Březina, bytem Modřešice - Podhájí čp. 90 okr. Semily, t.č. ve vazbě, ve věznici MS Ostrov n./Ohří okr. Karl. Vary,

j s o u  v i n n i ,

že

1/ Obžal. František Stárek

v době od roku 1979 do listopadu 1981 v Nové Vízce okr. Chomutov, v Praze, ve Chvaleticích, v Ústí n./Orl., a jinde jako člen organizované skupiny organizoval přípravy zhotovování vydávání a rozšiřování nelegálního časopisu VOKNO, obsahující články s protispolečenskou a hrubě neslušnou tématikou a tím, že shromažďoval příspěvky do tohoto časopisu a sám do něj přispíval svými články, aktivně se podílel na jeho rozšiřování na různých místech ČSSR a jednání se dopustil se zjevné neúcty vůči společnosti,

t e d y - dopustil se veřejně hrubé neslušnosti jako člen organizované

skupiny,

2/ obžal. Michal Hýbek

a/ nejméně od roku 1980 do listopadu 1981 zejména v Praze 1 ve svém bydlišti Klimenská čp. 1213/30 se jako člen organizované skupiny podílel na přípravě a vydávání nelegálního časopisu VOKNO obsahující články s protispolečenskou a hrubě neslušnou tématikou tím, že pro č. 4 a 5 tohoto časopisu na požádání obžal. Stárka zhotovoval fotografie a také do časopisu přispíval a jednání se dopustil ze zjevné neúcty vůči společnosti,

t e d y - dopustil se veřejně hrubé neslušnosti jako člen organizované

skupiny,

b/ nejméně od počátku roku 1980 do listopadu 1981 ve svém bytě v Praze 1 ul. Klimentská čp. 1213/30 přechovával drogu Canabis sativy - marihuanu ve třech balíčcích z umělé hmoty a dále v přesně nezjištěné době bez povolení vyrobil a přechovával po dobu asi 5ti let rovněž ve svém bytě 16,5g kyanidu sodného, kteréžto látky jsou vedeny ve vyhlášce č. 57/67 Sb. jako omamná látka a zvláště nebezpečný jed,

t e d y - bez povolení vyrobil a přechovával omamná prostředek a jed,

c/ přesně nezjištěné dny až do svého zadržení v listopadu 1981 měl ve svém bydlišti v Praze v držení střelnou zbraň - vzduchovou pistoli zn. TEX 086, kterou si upravil zahloubením nábojové komory pro střelbu za použití nábojů 6 mm START k vystřelení broku a to v rozporu se zákonem c. 162/49 Sb.,

t e d y - bez povolení vyrobil a přechovával střelnou zbraň

3/ obžal. Ivan Jirous

a/ nejméně od roku 1979 do listopadu 1981 ve svých bydlištích ve Staré Říši čp. 94 okr. Jihlava, Veltrusích a jinde jako člen organizované skupiny se podílel na vydávání nelegálního časopisu VOKNO obsahující články s protispolečenskou a hrubě neslušnou tématikou tím, že do tohoto časopisu přispíval svými články uveřejněných pod přezdívkou Magor tohoto jednání se dopustil ze zjevné neúcty vůči společnosti a přesto, že byl již v minulosti pro úmyslné trestné činy téže povahy vícekrát odsouzen a to rozsudkem Obv. soudu pro Prahu 2 ze dne 6. 11. 1973 sp. zn. 4T 103/73 pro § 202/1, 198 ab tr. z. k trestu odnětí svobody v trvání 10ti měsíců nepodmíněně, rozsudkem o.s. Praha - západ ze dne 23. 9 . 1976 sp. zn. T 379/76 pro § 202/1,2 tr. z. k trestu odnětí svobody v trvání 18ti měsíců nepodmíněně a rozsudkem Obv. soudu pro Prahu 1 ze dne 11. 4. 1978 s. zn. 2T 72/73 pro § 202/1 tr. z. k trestu odnětí svobody v trvání 18ti měsíců nepodmíněně a uložený trest si vykonal,

t e d y - dopustil se veřejně hrubé neslušnosti jako člen organizované

skupiny, přitom soustavně páchá úmyslné trestné činy téže

povahy, ač již byl pro takové trestné činy vícekrát

potrestán a uvedené okolnosti pro svou závažnost podstatně

zvyšují stupe0n nebezpečnosti trestného činu pro společnost.

b/ od přesně nezjištěné doby od listopadu 1981 ve svém bytě ve Staré Říši čp. 94 okr. Jihlava přechovával omamný prostředek canabis - marihuana v takovém množství, že mohl být zneužit k omamným účelům

t e d y - bez povolení přechovával omamný prostředek

4/ obžal. Milan Frič

nejméně od roku 1979 od listopadu 1981 ve svém bydlišti v Modřešicích – Pod háji čp. 90 okr. Semily a na jiných místech se jako člen organizované skupiny podílel na přípravě a vydávání nelegálního časopisu VOKNO obsahující články s protispolečenskou a hrubě neslušnou tématikou, zejména tím, že do tohoto časopisu přispíval vulgárními básněmi vlastní tvorby, podílel se také na rozšiřování tohoto časopisu a tohoto jednání se dopustil z zjevné neúcty vůči společnosti,

t e d y - dopustil se veřejně hrubé neslušnosti jako člen organizované

skupiny,

t í m  s p á c h a l i

obžal. František Stárek

ad 1/ trestní čin výtržnictví podle § 202/1,2 tr.z.

obžal. Michal Hýbek

ad 2a/ trestný čin výtržnictví podle § 202/1,2 tr. z.

ad 2b/ trestný čin nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedů

podle § 187/1 tr.z.

ad 2c/ přečin proti veřejnému pořádku podle § 6 písm. b z.č. 150/69 Sb.

obžal. Ivan Jirous

ad 3a/ trestný čin výtržnictví podle § 202/1,2 tr.z. jako zvláště nebezpečný recidivista podle § 41/b tr.z.

ad 3/b trestný čin nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedu podle § 187/1 tr.z.

 

obžal. Milan Frič

ad 4/ trestný čin výtržnictví podle § 202/1,2 tr. z. a

o d s u z u j í  s e

obžal. František Stárek

podle § 202/2 tr.z. k trestu odnětí svobody v trvání 2 a půl (dva) roku, odsouzení je n e p o d m í n ě n é,

podle § 39a/3 tr.z. se obžalovaný zařazuje pro výkon trestu do druhé nápravně výchovné skupiny.

obžal. Michal Hýbek

podle § 202/2 tr.z. za použití § 35/1 tr.z. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 18 (osmnáct) měsíců, odsouzení je n e p o d m í n ě n é,

podle § 39a/2a tr.z. se obžalovaný zařazuje pro výkon trestu do první nápravně výchovné skupiny.

obžal. Ivan Jirous

podle § 202/2 tr.z. za použití § 42/1 tr.z. § 35/1 tr.z. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 a půl (tři) roku, odsouzení je

n e p o d m í n ě n é,

podle § 39a/2c tr.z. se obžalovaný zařazuje pro výkon trestu do třetí nápravně výchovné skupiny.

<u>obžal. Milan Frič</u>

podle § 202/2 tr.z. k trestu odnětí svobody v trvání 15 (patnáct) měsíců, odsouzení je n e p o d m í n ě n é,

podle § 39a/2a tr.z. se obžalovaný zařazuje pro výkon trestu do první nápravně výchovné skupiny.

Podle § 55/1b tr.z. se obžalovaným ukládá trest propadnutí věci, u obžal. Františka Stárka - zajištěná fotografie ke scénáři nesoucí název "Kreatura moci", sešit A4 hnědé desky s písemnou přípravou scénáře, blok A5 s přípravou scénáře otištěného v časopise VOKNO č. 5, sešit A4 šedé desky pod názvem "Palubní deník", automapa, 3 ks fotografií různých objektů, fotografie s názvem "Právo má právo", fotografie PF 78, foto z výstavy obrazů a foto z vystoupení stoupenců undergroundu, foto K. soukupa uveřejněné v časopise VOKNO č. 4, ručně vyrobená razítka která byla použita k tištění do časopisu VOKNO č. 3, sešit A5 hnědý s názvem "Palubní deník" druhé cesty k protějším pobřeží, kroužkový zápisník v zelených deskách s vložkami z PVC se založenými písemnostmi, přiložená fotografie domu Kerhartice, písemnosti založené v příloze č. 9 - různé písně a zápisky a dvě fotografie, kronika činnosti osob z "undergroundového hnutí" a Nové Vísky u Chomutov - založená v přílohách pod položkou č. 10 písemnosti "Nebyla nikdy v troskách" přepsáno z časopisu Svědectví č. 62 založeného v příloze č. 11, barevné papíry založené v příloze č. 12, obálka s písemnostmi založená v přílohách č. 13, 14, magnetofonová nahrávka rozhlasového vysílání vysílače HA založené v příloze č. 17, magnetofonová páska s nahrávkou štvavého vysílání a další nahrávky založená v příloze č. 18, časopis "PAKO§; založený v příloze č. 34,

u obžal. Michala Hýbka - separátní výtisk k časopisu "Svědectví" č. 62 založený v příloze č. 19, písemnosti strojopisy založené v příloze č. 20, fotografie která byla uveřejněna na titulní straně časopisu VOKNO č.1. 4,5 založené v příloze č. 21, strojopisy založené v příloze č. 22, písemnosti založené v příloze č. 23,

u obžal. Ivana Jirouse - časopis "Svědectví" č. 62 a další písemnosti založené v příloze č. 24, 25, razítko "undergroundového časopisu "Nacové plachty" příloha č. 26,

u obžal. Milana Friče - sešit s různými texty - příloha č. 27

Obžalovanému Františku Stárkovi se podle § 4/2 § 3/1 z.č. 44/73 Sb. a obžal. Ivanu Jirousovi podle § 4/1 § 3/1 z.č. 44/73 Sb. vyslovuje ochranný dohled oběma obžalovaným na dobu 2 (dvou) roků a u obou obžalovaných v rozsahu § 2/1 téhož zákona.

 

 

O d ů v o d n ě n í

Z výpovědí obžalovaných, svědeckých výpovědí JUDr. Jaroslava Šaldy, Filipa Topola, Viktora Labaského, Josefa Kapuciána, Svatavy Antošové, z výpovědí dalších svědků i jmenovaných v protokole o hlavním líčení a z listinných důkazů označených v protokole o hlavním líčení soud zjistil:

 

Obžalovaní František Stárek, Michal Hýbek, Ivan Jirous a Milan Frič ve vzájemné součinnosti se podíleli na přípravě vyhotovování a většina z nich také na rozšiřování časopisu nazývaného „VOKNO“. V době od roku 1979 do listopadu 1981 bylo vydáno celkem 5 čísel tohoto časopisu, který vycházel v nepravidelných intervalech a v nezjištěném množství výtisků. Příprava, zhotovování a rozšiřování tohoto časopisu bylo prováděno organizovanou skupinou, v níž existovalo rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy, v praktické činnosti obžalovaných byli dodržovány zásady konspirace. O rozdělení úkolů mezi členy skupiny podílejících se na přípravě zhotovování časopisu svědčí zajištění tzv. zelený kroužkový zápisník na jehož první straně je rozpis přípravy a zajištění článků pro další číslo časopisu VOKNO. Způsob jakým byly příspěvky pro časopis získávány jak bylo s časopisem nakládáno a jak byl rozšiřován bylo objasněno nejen výpovědí některých svědků, kteří byli v této  věci vyslechnutí u hlavního líčení nebo jejichž výpovědi z přípravného řízení byly u hlavního líčení čteny, ale také úvodní články uveřejněny v časopise VOKNO č. 1, 2, 4. Do okruhu osob které takto organizovali a zajišťovali přípravu vydávání a rozšiřování časopisu VOKNO patří obžal. František Stárek, Michal Hýbek, Ivan Jirous a Milan Frič přičemž převážnou část organizačních záležitostí zajišťoval obžalovaný František Stárek. Provedením dokazováním se však nepodařilo zjistit místo kde docházelo k rozmnožování jednotlivých článků pro časopis VOKNO.

 

Obžalovaní jako stoupenci hnutí underground se zaměřují v hudbě na jazz-rock, punk-rockovou hudbu, zpracovávají vlastní tvorbu – poezii, prózu, grafiku a neoficielně vystupují jako tzv. „druhá kultura“. Ve své tvorbě vyjadřovali různým způsobem a na různých stupních nesouhlas a odpor ke kulturní politice našeho státu, oživují idealistické pojetí vývoje světa a společnosti, propagují individualismus a anarchistické tendence. Propagují různé úpadkové směry v kultuře, ironizující pokrok, vulgarizují život společnosti a bojují o takzv. kulturu „bez příkras“ a „oficiality“. Obžalovaní jako přívrženci tohoto hnutí se neochotně podřizují běžným společenským normám. Smysl života a svobody spatřují v různých hrách spojených s užíváním alkoholu, dále se jedná o různé psychohrátky a odmítají společenský pokrok. Žijí izolovaně od zájmů socialistické společnosti a odmítají se zapojit do veřejně prospěšné činnosti. Ve snaze propagovat svoji činnost působí především na mladé lidi. Stoupenci „undergroundu“ vydávají různé písemné materiály a nelegální časopisy a jedním z těchto časopisů byl i časopis nazývaný VOKNO.

 

Obsah časopisu soustřeďuje různé články pojednávající o činnosti tohoto hnutí, dále úvahy zneuznaných umělců  a takzv. svobodu stoupenců „undergroundu“. Vlastním posláním tohoto časopisu bylo útočit proti socialistické kultuře ČSSR. V obsahu se nacházejí básně s vulgárními výrazy, dále útoky s protispolečenskou tématikou, zaměřené především do oblastí kultury a politiky. Naprostá většina děl otištěných na tomto časopise nemá základní uměleckou hodnotu, prozrazuje nezralost autorů pokud jde o zvládnutí tématu i formálních otázek. V nejednom případě je umělecká neschopnost maskována protispolečenskými i přímo protisocialistickými výpady, provokacemi a urážkami. Rozšiřování tohoto časopisu mělo negativní společenský vliv zejména na vědomí mládeže, časopis propagoval záporné společenské tendence, bezvýchodnost a kult ošklivosti. K úrovni obsahu jednotlivých čísel časopisu VOKNO bylo vydáno odborné vyjádření Ministerstva kultury ČSR a proveden důkaz znaleckým posudkem z oboru literatury a umění. Z těchto dokumentů vyplývá, že časopis ve své podstatě má protispolečenské zaměření a texty zde publikované svou vulgárností jsou v rozporu s socialistickou morálkou. Z odborného stanoviska generálního ředitelství polygrafického průmyslu Praha soud zjistil, že převážná část tisku je provedena z ormigových blan, obrázkové přílohy jsou provedeny na běžně dosažitelném papíru. Grafickou expertízou bylo prokázáni, že písemnosti nalezené u obžal. Stárka které jsou uloženy v zeleném kroužkovém bloku byly psány na psacím stroji  Conginental, jehož majitelem je obžal. Stárek.

 

Provedeným dokazováním byla prokázána další trestná činnost obžal. Michala Hýbka, který do 10.11.1981 u sebe přechovával 3 sáčky z umělé hmoty se sušenými rostlinami. jednalo se o drogu nazývanou marihuana, dále měl ve svém držení 16,5g kyanidu sodného a u sebe přechovával střelnou zbraň – vzduchovou pistoli kterou si upravil pro střelbu za použití nábojů 6mm Start k vystřelování broku. Rovněž obžalovaný Ivan Jirous měl u sebe v držení jak bylo zjištěno toxikologickou expertízou bylo prokázáno, že se jedná rovněž o drogu nazývanou marihuana.

 

Obžal. František Stárek jako přívrženec hnutí Underground od roku 1979 až do doby svého zadržení v listopadu 1981 se aktivně zapojil do vydávání a rozšiřování nelegálního časopisu VOKNO. Soustřeďoval příspěvky pro jednotlivá čísla časopisu ve svém trvalém i přechodném bydlišti i na jiných místech ČSR. Do časopisu také sám přispíval svým články a fotografiemi, podílel se na redakční práci a sám nebo prostřednictvím jiných časopis rozšiřoval. Obžalovaný ke své trestné činnosti většinou odmítal vypovídat, přiznal že vyhotovil razítka na způsob dopravních značek – trojúhelníků ve kterých jsou symboly upozorňující např. na provedení domovní prohlídky apod. Obžalovaný časopis VOKNO půjčoval známým, především v Nové Vísce u Chomutova. Jednání obžalovaného je prokazováno výpovědí spoluobžalovaného Michala Hýbka, který uvedl, že jednotlivá čísla časopisu VOKNO dostával přímo od obžalovaného Stárka, dále na jeho žádost zhotovil fotografii, která byla použita na titulní straně č. 4 a 5 čísla časopisu. Materiály ke zhotovení těchto fotografií přinesl obžal. Stárek, který si je také vyzvedl. Obžalovaný Hýbek dále potvrdil, že ne žádost obžal. Stárka zhotovil pro časopis VOKNO z materiálů přinesených Stárkem koláž o Johnu Lennonovi, která byla otištěna ve čtvrtém čísle. Dále na žádost obžal. Stárka zhotovil koláž s názvem „La period“ ke které napsal článek který si rovněž i s koláží obžalovaný Stárek odnesl. Při té příležitosti odnesl také fotografii dítěte což pak bylo vše pátém čísle časopisu. Dále uved, že s obžal. Stárkem měl rozmluvu o článku, který by napsal a který by se měl zabývat problematikou drog a tento článek měl být otištěn v dalším patrně šestém čísle časopisu VOKNO. O zamýšleném uveřejnění tohoto článku svědčí i zápis v rozpisu přípravy na první straně zeleného kroužkového zápisníku nalezeného u obžal. Stárka. Obžalovaný Milan Frič, svědci Svatava Antošová, Stanislav Mecera, Tomáš Ježek, Josef Kapucián a další usvědčují obžal. Stárka z účasti na přípravě a rozšiřování časopisu VOKNO. Trestná činnost obžal. Stárka je dále prokazována především různými písemnostmi, nebo dalšími věcmi které byly při domovních prohlídkách u obžal. Stárka nelezeny. V zeleném kroužkovém zápisníku kromě materiálu svědčících o přípravě dalšího čísla časopisu VOKNO jsou založeny písemnosti, které mají přímý vztah k předchozím číslům časopisu VOKNO (odborné vyjádření č. l. 194-1995).

 

Obžal. Michal Hýbek se do práce na časopise VOKNO aktivně zapojil počátkem roku 1980 prostřednictvím obžal. Stárka. Na jeho žádost zhotovoval pro časopis titulní fotografie pro číslo 4 a 5 časopisu, koláže „La period“, koláže článku o Johnu Lennonovi, fotografii dítěte a dál na žádost Stárka napsal článek nazvaný „La period“. Trestná činnost obžal. Hýbka je dokumentována fotografickými materiály zajištěnými po domovní prohlídce a nakonec i jeho doznáním. Své příspěvky do časopisů podepisoval přezdívku Uriáš. Při domovní prohlídce uskutečněné v jeho bydlišti 10.11.1981 byly zajištěny tři sáčky z umělé hmity se sušenými rostlinami, lékovka s bílým krystalickým práškem a upravená vzduchová pistole zn. TEX 086. Provedenou toxikologickou expertízou  a podaným znaleckým posudkem z oboru toxikologie bylo prokázáno, že obsahem všech tří sáčků je droga cannabis, přičemž v jednom sáčku je výběrová směs s vyšším obsahem omamného účinku. Znaleckým posudkem z oboru toxikologie bylo také prokázáno, že obsah zajištěné lékovky tvoří 16,5 g kyanidu sodného. Obě látky jak marihuana, tak kyanid sodný jsou vedeny ve vyhlášce č. 57/67 Sb., jako omamná látka a jed. Množství cannabis je podle závěrů označeného znaleckého posudku, schopné způsobit závislost na droze a kyanid sodný by mohl vést k usmrcené až 100 osob. Balistickou expertízou je prokázáno, že upravená vzduchová pistole na které bylo provedeno osazení nábojové komory pro střelbu za použití nábojů Start 6mm k vystřelení broku. Držení této upravené vzduchové pistole, která po úpravě se stala střelnou zbraní je v rozporu se zákonem č. 162/49 Sb.

 

Obžalovaný Ivan Jirous v časopise VOKNO publikoval své články pod přezdívkou Magor. Jeho příspěvky se nacházejí ve všech číslech tohoto časopisu ze zajištěného zeleného kroužkového zápisníku vyplývá, že k přípravě dalšího čísla časopisu jsou poznámky o tom, že obžal. Jirous zpracuje článek o rozhovoru a vedoucím hudební skupiny „Psí vojáci“. Svědeckou výpovědí Filipa Topola je prokázáno, že obžal. Jirous se zúčastnil vystoupení této hudební skupiny někdy v červenci 1981 ve Veltrusích kde projevil zájem o rozhovor se jmenovaným. O úzké spolupráci mezi obžal. Stárkem a Jirousem na přípravě vydávání časopisu VOKNO svědčí další záznamy v zeleném kroužkovém zápisníku s názvem „Lenon – milostný dopis“ což měl zpracovat obžalovaný Jirous a dále je uvedena poznámka přípravy dalšího čísla časopisu s tím, že Jirous má zpracovat článek pod názvem „Horský hotel“. V tomtéž zeleném zápisníku je koncept článku „Horský hoteliér Havel“, který je podepsán přezdívkou Magor a obžalovaný Jirous autorství k tomuto článku přiznává. V časopise Svědectví č. 62 z roku 1980 se nachází článek zabývající se problematikou emigrace podepsaný přezdívkou Magor a v časopise obžalovaný Jirous polemizuje s článkem o emigraci otištěný ve 3 čísle časopisu VOKNO pod názvem „Já to vidím takhle“ u něhož je jako autor uvedena Marcela Stárková přezdívkou Mašina. O charakteru tvorby článků obžal. Jirouse svědčí strojopis písemností pod názvem „Mesníku tyoščáku“, který byl obžal. Jirouse zajištěn. Při domovní prohlídce 10.11.1981 ve Staré Říši u obžal. Jirouse byly zajištěny dva papírové sáčky a podle toxikologické expertízy se jednalo o canabis naší provenience a toto množství může být zneužito k omamným účelům. Ve smyslu vyhl. č. 57/67 Sb. se jedná o zakázanou omamnou drogu. Obžal. Jirous přechovávání drogy popírá, tato však u něj byla nalezeno při domovní prohlídce jak vyplývá z protokolu o domovní prohlídce jak vyplývá z protokolu o domovní prohlídce a z výpovědi svědka Duchače, i dalších svědků, kteří u Jirouse prováděli tuto domovní prohlídku. Obžalovaný Jirous se tak shora popsaným jednáním aktivně zapojili na přípravných pracích k vyhotovování časopisu VOKNO.

 

Obžal. Milan Frič do časopisu VOKNO přispíval vulgárními básněmi vlastní tvorby, které v časopise byly uveřejněny pod přezdívkou Fricek a to ve třetím čísle časopisu VOKNO. Jednotlivá čísla časopisu, která obdržel od obžal. Stárka rozšiřoval mezi známé, zejména při pořádání různých srazů ve svém bydlišti v Modřešicích nebo ve Skalici kde se často scházelo větší množství mladých lidí. Rovněž i z jiných výpovědí svědků je potvrzováno, že časopis VOKNO byl veřejně publikován ve Skalici, na Nové Vízce u Chomutova i na dalších místech. Trestná činnost obžal. Friče je dále dokumentována výpověďmi svědků Fričové, Karla Bartoně.

 

Znaleckým posudkem z oboru toxikologie je prokázáno, že sušené rostliny nebo jejích částí zajištěné při domovních prohlídkách u obžal. Jirouse a Hýbka jsou drogou canabis a znalec podrobněji uvádí škodlivost a společenskou nebezpečnost přechovávání a užívání této drogy.

 

Podle odborného vyjádření Ministerstva kultury ČSR umělecká hodnota obsahu časopisu VOKNO je hodnocena zásadně negativně naprostá většina děl nemá základní uměleckou hodnotu, časopis obsahuje protispolečenské výpady, provokace a urážky, často nejhrubšího kalibru. Z odborných vyjádření i znaleckého posudku z oboru literatury a umění je prokázáno, že časopis VOKNO ve své podstatě má protispolečenské zaměření a texty v tomto časopise publikované jsou svojí vulgárnosti v rozporu se socialistickou morálkou. Přípravu, vyhotovováním a u většiny obžalovaných také rozšiřováním tohoto časopisu obžalovaní se dopouštěli útoků proti společenským zájmům chráněným ustanovením § 202 tr.z., jímž jsou veřejný klid a pořádek, jakož i mravní cítění veřejnosti. Obžalovaní společným jednáním zajišťovali přípravu vydávání a také rozšiřování časopisu VOKNO, proto u všech obžalovaných je v jejich jednání shledáván znak hrubé neslušnosti, který spočívá v protispolečenském zaměření časopisu a v tom, že vulgárnosti v tomto časopise publikovaném jsou v rozporu se socialistickou morálkou. Obžalovaní se činu dopustili obsahem tiskoviny, tedy veřejně ve smyslu ustanovení § 89/4 tr.z. Jednáním se obžalovaní také dopustili jako členové organizované skupiny ve smyslu ustanovení § 34 písm. g tr.z. Jedná se o sdružení více osob v němž je provedena určitá dělba úkolů mezi jednotlivé členy sdružení a jehož činnost se v důsledku toho vyznačuje koordinovaností, což zvyšuje pravděpodobnost úspěšného provedení trestného činu a tím i jeho nebezpečnost pro společnost. Je třeba dodat, že skupina nemusí mít trvalejší charakter, nevyžaduje se výslovné přijetí za člena skupiny, nebo výslovné přistoupení ke skupině, postačuje faktické včlenění do skupiny a aktivní účast na činnosti skupiny. Jednáním všech obžalovaných je prokazována jejich aktivní účast při přípravě vydávání i rozšiřování časopisu VOKNO a obžalovaní se činu dopustili jako členové organizované skupiny podle § 34/g tr.z. Jejich jednáním byla proto po všech stránkách naplněna skutková podstata trestného činu výtržnictví podle § 202/1 tr.z. za zvláště přitěžující okolností podle odst. 2 § 2002 tr.z.

 

Obžalovaný Ivan Jirous se tohoto trestného činu dopustil přesto, že byl pro takový trestný čin již vícekrát soudně trestán nepodmíněnými tresty odnětí svobody které vykonal. Rozsudkem Obv. soudu pro Prahu 2 ze dne 6.11.1973 sp. zn. 4T 103/73 byl uznán vinným, že společně s dalšími třemi obviněnými dne 28.7.1973 v odpoledních hodinách v Praze 2 v restauraci Na nábřeží v Trojické ulici v podnapilém stavu před větším počtem návštěvníků hlasitě zpíval, křičel, přitom vykřikoval výroky hrubě urážející ruský národ, urážel i příslušníky KSČ a byl uznán vinným pro tr. činy podle § 202/1, 198/b tr.z. Ve spojení s rozsudkem Měst. soud v Praze ze dne 28.11.1973 sp. zn. 4To 781/73 mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 10ti měsíců pro výkon trestu byl zařazen do I. NVS a bylo mu také uloženo ochranné ambulantní psychiatrické léčení. Uložený trest odnětí svobody vykonal 29.5.1974. Rozsudkem okr. soudu Praha-západ ze dne 23.9.1976 sp. zn. T 379/76 ve spojení s usnesením krajského soudu v Praze dne 11.11.1976 sp. Zn. 5to 403/76 byl uznán vinným, že spolu s dalšími třemi obviněnými v období od června 1971 až února 1976 organizoval a účastnil se vystoupení hudebních skupin „Plastic People Universe“ a „DG 307“, jejichž program byl zaměřen tak, že stálým opakováním a zdůrazňováním vulgárních výrazů vyjadřoval neúctu vystupujících ke společnosti, a pohrdání jejich morálními zásadami a dne 19.6.1971 v Ledči n./Sázavou 31.7.1972 v Písku, 24.6.1972 ve Zruči n./Sázavou, 1.9:+974 v Postupicích, 21.6.1975 v Kostelci U křížku, 13.12.1975 v Přešticích, 21.2.1976 v Bojanovicích vystoupení zajišťoval po organizační stránce a uváděl vlastní texty a tak se dopustil trestného činu výtržnictví podle § 202/1, 2 tr.z. a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 18ti měsíců a pro výkon trestu byl zařazen do II.NVS. Trest odnětí svobody vykonal 18.9.1977.

 

Rozsudkem obv. soudu pro Prahu 1 ze dne 11.4.1978 sp.zn. 9T 72/78 ve spojení s rozsudkem Měst. soudu v Praze ze dne 5.5.1978 sp.zn. 4To 195/78 byl uznán vinným, že dne 25.10.1977 v Praze 1 Michalské ul. v Klubu SSM narušil stanovený program při zahájení výstavy obrazů, za přítomnosti asi 20ti pozvaných návštěvníků nevhodným vystoupením urážejícím a provokujícím přítomné a zásahem do vystoupení zpěvačky Marty Němcové a poté hrubě urazil programovou pracovnici klubu Alenu Roubíčkovou, která se snažila jeho vystoupení zabránit a byl uznán vinným pro tr. čin výtržnictví podle § 202/1 tr.z. a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 18ti měsíců a pro výkon trestu byl zařazen do II.NVS a bylo mu opět uloženo ochranné psychiatrické ambulantní léčení. Z výkonu tohoto posledního trestu byl  propuštěn 25.4.1979. Obžalovaný Jirous jak z uvedeného vyplývá se soustavně dopouští úmyslných trestných činů téže povahy již vícekrát soudně trestán nepodmíněnými tresty odnětí svobody které si vykonal a těmito skutečnostmi je podstatně zvyšován stupeň společenské nebezpečnosti jednání obžalovaného. Soud proto obžalovaného uznal vinným trestným činem výtržnictví podle § 202/1,2 tr.z. jako zvlášť nebezpečného recidivistu podle § 41/b tr. z.

 

Jednáním obžal. Michala Hýbka jak je uvedeno pod bodem 2a a jednáním obžal. Ivana Jirouse jak je uvedeno pod bodem 3b výroku rozsudku byla po všech stránkách naplněna skutková podstata trestného činu nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedů podle § 187/1 tr.z. Jednáním obžal. Hýbka uvedený pod bodem 2c výroku rozsudku byla po všech stránkách naplněna skutková podstata trestného činu proti veřejnému pořádku podle § 6 písm. b z.č. 150/69 Sb.

 

Trest byl všem obžalovaným uložen podle § 202/2 tr.z. u obžal. Hýbka a Jirouse za použití § 35/1 tr.z. u obžal. Jirouse také za použití § 42/1 tr.z. Obžal. František Stárek Pochází z rolnické rodiny, vystudoval Střední průmyslovou školu, je ženatý bezdětný, politicky organizován není. Naposledy pracoval jako figurant u n.p. Geofyzika Brno pracoviště Dolní Slivno okr. Ml. Boleslav, kde je zaměstnán jako pracovník v terénu při geofyzikálních a geodetických pracích. V zaměstnání je hodnocen jako osoba ve vyjadřování reservovaná v místě bydliště je o něm konstatováno, že se živě zajímá o pořádání různých srazů, setkání apod. Do veřejné činnosti zapojen není, soudně byl trestán jednou rozsudkem o.s. Plzeň – jih pro § 10/1c § 202/1 tr.z. a byl mu uložen trest podmíněný.

 

Obžal. Michal Hýbek pochází z úřednické rodiny, je studentem 5 ročníku Přírodovědecké fakulty UK chemická sekce, je svobodný, politicky organizován není. Opakoval 4 ročník a i při opakování ročníku zkoušky vykonává v opravných termínech. Jeho zájem je o fotografování a soudně nebyl trestán.

 

Obžal. Ivan Jirous pochází z úřednické rodiny, vystudoval Filosofickou fakultu UK, je ženatý, politicky organizován není, naposledy byl zaměstnán jako dělník ve stavební četě JZD Stará Říše okr. Jihlava po pracovní stránce je hodnocen jako průměrný pracovník a vyskytuje se u něj i neomluvená absence. Politicky organizován není a jeho postoj k socialistickém zřízení je negativní. V minulosti byl již 3x soudně trestán jak je uvedeno shora.

 

Obžal. Milan Frič pochází z dělnické rodiny, vystudoval Střední rybářskou školu, je ženatý, politicky organizován není, naposledy byl zaměstnán u Státního rybářství Chlumec n./Cidlinou, středisko Březina jako rybářský dělník. Po pracovní stránce k němu nejsou výhrady. Veřejně činný nebyl. Jeho poměr k socialistickému zřízení není dobrý. Trestán byl jednou rozsudkem o.s. v Liberci v dubnu 1976 pro § 202/1, 156/2 tr.z. a byl mu uložen trest podmíněný.

 

Při výměře trestu u obžal. Hýbka a Jirouse soud hodnotil přitěžující okolnost souběhu trestných činů, u obžal. Jirouse skutečnost, že byl v minulosti pro úmyslné trestné činy stejného druhu soudně trestán. Polehčující okolnosti nejsou dány.

 

Podle závěrů znaleckých posudků z oboru psychiatrie obžalovaní netrpí duševní chorobou nebo poruchou a všichni jsou schopni chápat smysl soudního stíhání a v době spáchání trestné činnosti byli schopni rozpoznat společenskou nebezpečnost svého jednání a byli také schopni své jednání ovládat. Z uvedeného vyplývá, že stupeň společenské nebezpečnosti jednání u všech obžalovaných, kteří již byli pro trestnou činnost stejného druhu v minulosti soudně trestáni, přesto projevují značnou zarputilost, nekritičnost a jejich vztah k socialistickému zřízení je nepřátelský, což plně platí především o obžalovaných Františku Stárkovi a Ivanu Jirousovi. Soud při úvaze o trestu hodnotil všechny okolnosti významné pro druh a výměru trestu, zejména z hledisek účelu trestu ve smyslu ustanovení § 23 tr.z. a po zvážení předchozího života obžalovaných s přihlédnutím k přitěžujícím okolnostem pokládá soud u jednotlivých obžalovaných za přiměřený nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání jak je uvedeno v rozsudku.

 

Obžal. František stárek byl již v minulosti pro trestný čin stejného druhu souzen, jeho účast na trestné činnosti byla rozsáhlá, obžalovaný se k trestné činnosti staví nekriticky což při každé příležitosti prokazoval u hlavního líčení nevhodnýma provokativním chováním a soud proto dospěl k závěru, že vzhledem k stupni jeho narušení bude převýchova obžalovaného lépe zajištěna výkonem trestu ve II. NVS a soud proto obžalovaného zařadil pro výkon trestu  do II. NVS za použití § 39a/3 tr.z. Obžal Michal Hýbek dosud nebyl ve výkonu trestu odnětí svobody stejně jako obžal. Milan Frič, proto podle § 39a/2a tr.z. byli tito obžalovaní zařazeni pro výkon trestu do I. NVS. Obžal. Ivan Jirous byl uznán vinným  trestným činem výtržnictví jako zvlášť nebezpečný recidivista, proto podle § 39a/2c tr.z. byl zařazen pro výkon trestu do II. NVS.

 

Za podmínek podle § 55/1b tr.z. uložil obžalovaným soud trest propadnutí věci jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

 

recidiva obžalovaných Ivana Jirouse a Františka Stárka, jedná se o speciální recidivu a stupeň narušení obžalovaných vedl soud k závěru, že k dosažení převýchovy obžalovaných je u nich nutný výkon ochranného dohledu, obžal. Jirousovi byl uložen ochranný dohled ze zákona podle § 4/1 z.č. 44/73 Sb. Oběma obžalovaným byl ochranný dohled uložen na dobu dvou roků a u obou v rozsahu podle § 2/1 cit. zákona.

 

P o u č e n í:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 8 dnů od doručení rozsudku ke krajskému soudu v Ústí n./Labem prostřednictvím podepsaného soudu.

 

rozsudek může odvoláním napadnout prokurátor pro nesprávnost kteréhokoliv výroku, obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho přímo dotýká. Ve prospěch obžalovaného mohou rozsudek odvoláním napadnout i příbuzní obžalovaného v pokolení přímém, jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel a druh.

 

Okresní soud v Chomutově,

dne 9. července 1982

 

Za spránost vyhotovení    JUDr. Vaňáček v. r.